Ktoś z Wrocławia właśnie się skontaktował, aby zamówić dedykowane opakowania!

5 minut temu

Fundusze Unijne

Przedsiębiorstwo PAKER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymało dofinansowanie na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Poddziałanie 1 – 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny (Schemat 1.5 D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19).

Tytuł projektu:
„Wsparcie inwestycyjne dla PAKER Sp. z o.o. w celu przeciwdziałaniu negatywnym skutkom COVID-19”

Cele projektu:
Głównym celem projektu jest wsparcie przedsiębiorstwa PAKER Sp. z o.o., którego dotknęły skutki pandemii COVID-19, poprzez zakup ruchomych środków trwałych.

Planowane efekty:
Efektem projektu będzie poszerzenie katalogu usług przedsiębiorstwa o nowy rodzaj usługi, pozwalający na dywersyfikację prowadzonej działalności gospodarczej w celu ochrony przed skutkami pandemii COVID-19. Doprowadzi to do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa. Rezultatem będzie również poprawa płynności finansowej i wzrost przychodów.

Wartość projektu: 360 582,75 PLN
Wartość dofinansowania: 234 525,37 PLN